Darbo pasiūlymas

(skelbiama atranka)

Bendrovė:                         UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos:          Eksploatacijos organizavimo ir remonto inžinierius

Vieta:                               Visaginas

Darbo pobūdis:                 Organizuoti ir vykdyti gyvenamųjų namų bendrųjų konstrukcijų ir bendro naudojimo patalpų priežiūros bei remonto darbus.

Reikalavimai:
۰ universitetinis arba aukštasis neuniversitetinis statybos srities išsilavinimas

۰ trejų metų darbo patirtis

۰ kompiuterinis raštingumas

۰ organizuotumas ir puikūs bendravimo įgūdžiai

۰ gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti, sisteminti

۰ atsakingumas, sąžiningumas

۰ Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių namų modernizavimo darbų vystymą bei administravimą, darbo santykių reguliavimą, žinojimas bei įgyvendinimas

۰ darbo saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos taisyklių bei normų žinojimas bei įgyvendinimas.

 

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019 m. liepos 15 d. 16.00 val. adresu Statybininkų g. 24, 211 kab., Visagine, arba siunčiami el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt

 

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV).
 2. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
 3. Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
 4. Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.Telefonas pasiteirauti (8 386) 72 560.
 5. Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt
 6. Atsakingas asmuo – personalo specialistė Valda Švecova.

Darbo pasiūlymas

(skelbiama atranka)

Bendrovė                           UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos        Techninės priežiūros skyriaus valdymo vadovas (atsakingas už darbų saugą)

 Vieta                                  Visaginas

Paskirtis   Koordinuoti ir tinkamai organizuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, paskirstant užduotis poskyriams ir darbuotojams bei kontroliuoti užduočių tinkamą ir savalaikį vykdymą, kontroliuoti, kad užduotys būtų vykdomos pagal bendrovės strateginius planus, kitus veiklos planus bei ūkio investicinius planus (daugiabučių namų bei pastatų administravimo bei atnaujinimo srityse).

Valdymo vadovo pareigybės tikslas             

Administruojant pastatus koordinuoti ir kontroliuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, kurio veiklos rezultatas – Visagino miesto daugiabučių namų ir bendrovės atitikimas teisės aktų nustatytiems privalomiems reikalavimams, struktūrinių fondų investicijų sėkmingas panaudojimas įgyvendinant daugiabučių namų ir pastatų atnaujinimo projektus.

 

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) techninės srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;

turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;

žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;

mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis, internetinėmis naršyklėmis bei bendrovės programomis.

Privalumas

Turėti kvalifikaciją patvirtinantį galiojantį statybos srities techninės priežiūros vadovo dokumentą.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019 m. liepos 11 d. 16.00 val. adresu Statybininkų g. 24, 211 kab., Visagine, arba siunčiami el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

 1. Gyvenimo aprašymas (CV).
 2. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
 3. Būsimo darbo vizija.
 4. Valstybinės kalbos mokėjimą (III kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
 5. Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.Telefonas pasiteirauti (8 386) 72 560.
 6. Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt
 7. Atsakingas asmuo – personalo specialistė Valda Švecova.

UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ informuoja

UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ informuoja, kad 2019-06-04 atlikusi gyvenamųjų namų rūsiuose bei pagalbinėse patalpose deratizacijos ir dezinsekcijos darbus pastebėjo:
1. Graužikais užkrėsti šie namai:
Taikos pr. 12, 32, 34, 38, 40, 50, 80, 82; Energetikų g. 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 32, 38, 54, 62, 66, 70, 72; Statybininkų g. 2, 9, 10, 11, 13, 15; Visagino g. 2, 16A; Sedulinos al. 3, 5, 6, 7, 23, 46, 47, 55, 63, 65, 69; Kosmoso g. 4, 6, 14, 16, 30, 34, 42, 44; Festivalio g. 1, 13, 15; Vilties g. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23; Tarybų g. 5A, 10, 12, 16; Veteranų g. 8, 14, 17; Partizanų g. 3, 4, 5, 16; Draugystės g. 1, 3, 13, 25; Parko g. 2, 6, 10, 11, 12.
2. Kitais buitiniais kenkėjais užkrėsta: Statybininkų g. 15 – lauko skruzdėlės. Atlikta dezinsekcija.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. keleivinių liftų nuolatinės priežiūros paslaugas teikia UAB „Kauno liftai“. Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti UAB „Visagino būstas“ kasose arba per elektroninę bankininkystę. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, kad apmokamos UAB „Kauno liftai“ paslaugos.
Gyventojus, turinčius skolų už UAB „Schindler-Liftas“ suteiktas paslaugas, prašome atsiskaityti UAB „Visagino būstas“ kasose arba per elektroninę bankininkystę. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti, kad apmokamos UAB „Schindler-Liftas“ paslaugos. Gyventojams, neatsiskaičiusiems už suteiktas paslaugas, bus taikomos skolų išieškojimo procedūros.
Gyventojų permokos už UAB „Schindler-Liftas“ paslaugas bus užskaitytos už UAB „Kauno liftai“ paslaugas.

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: Buhalteris (kaupiamųjų lėšų apskaitos)
Darbo sutartis terminuota (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui)
Vieta: Visaginas

Reikalavimai:
1. Buhalteris (kaupiamųjų lėšų apskaitos) (toliau – buhalteris) privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą apskaitos, finansų ar ekonomikos srityse, ne mažesnę nei 3 metų buhalterio darbo patirtį ir turėti valstybinės kalbos II kategoriją.
2. Buhalteris privalo išmanyti:
2.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, metodines, normines medžiagas, įmonės normatyvinius dokumentus, susijusius su butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apskaita, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų apskaita, butų ir kitų patalpų savininkų įmokų apskaičiavimu, surinkimu ir naudojimu;
2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą;
2.3. dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Offise vartojimo programomis) ir turėti patirtį dirbant su buhalterinės apskaitos programomis.
3. Buhalteris privalo sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus ir išvadas.

Buhalterio funkcijos:
1. Tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkų (juridinių ir fizinių asmenų) kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, surinkimo ir panaudojimo apskaitą.
2. Išrašyti sąskaitas faktūras savivaldybei už priskaičiuotas ir panaudotas kaupiamąsias lėšas, už suteiktas paslaugas juridiniams asmenims.
3. Prašymų pateikimas Būsto energijos taupymo agentūrai valstybės paramai gauti.
4. Kredito ir palūkanų apskaitos vedimas kiekvienam butui iki visiško kredito grąžinimo.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
3) Dokumento, patvirtinančio darbo patirtį, kopija.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
5) Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019-06-14 14.00 val. Dokumentus siųsti el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt arba adresu Statybininkų g. 24, 211 kab.
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt

SKELBIMAS

UAB „Visagino būstas“ skelbia negyvenamųjų patalpų (Veteranų g. 22, Taikos pr. 17 C, Parko g. 4, Sedulinos al. 14, Statybininkų g. 24), esančių Visagine, nuomos komercinei veiklai konkursą:

Eil. Nr. Adresas   Patalpos plotas
Minimali pradinė nuomos kaina už 1 m²
per mėnesį
Eur ( be PVM)
Pradinio įnašo dydis
Eur
1. Taikos pr. 17C Garažas 93,3 4,50 1259,55
2. Veteranų g. 22 Patalpa 20,56 1,93 119,04
3. Parko g. 4 Patalpos 140,99 1,20 507,56
4. Sedulinos al. 14 Patalpos 83,14 1,60 399,06
5. Statybininkų g. 24 Patalpa 13,27 4,08 162,42

Nuomos terminas – iki 5 metų.
Paraiškos priimamos vokuose 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (202 kab.).

Pradinį įnašą galima apmokėti:

UAB „Visagino būstas“, įmonės kodas 155498117
AB bankas SWEDBANK, banko kodas 73000, a/s LT44 7300 0100 0261 8264;
arba
UAB „Visagino būstas“ kasoje adresu Statybininkų g. 24.

Kreiptis: UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, 203 kab., tel. 8 (386) 75382.