Administravimo darbų sąrašas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašas ir išlaidos tarifams apskaičiuoti.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais, naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių prietaisai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos.

2. Gyvenamasis namas – gyventi pritaikytas pastatas. Prie gyvenamųjų namų priskiriami taip pat bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, pensionatai, globos namai, nakvynės namai ir kt.

3. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – nuolatinis namo būklės stebėjimas ir vertinimas, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą.

5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimas – namo bendrųjų konstrukcijų, patalpų, inžinerinės įrangos remontas ar keitimas naujomis siekiant atkurti ar pagerinti jų normatyvines savybes, įgyvendinant privalomuosius statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

6. Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) bendro naudojimo dalinės nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimąsi pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

7. Privalomieji darbai – atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros reikalavimų visumą.

8. Bendrojo naudojimo objektai – bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė.
Tai yra:
8.1. bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (bendrojo naudojimo balkonų, laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
8.2. bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose;
8.3. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.

II. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

9. Bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas.

10. Nuolatinis namo bendrojo naudojimo objektų būklės stebėjimas ir tikrinimas.

11. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti.

12. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūrų aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.

13. Namo būklės įvertinimas ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus.

14. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas patalpų savininkams.

15. Pasiūlymų dėl lėšų kaupimo namo bendro naudojimo objektams atnaujinti rengimas ir jų teikimas tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu.

16. Bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų su administruojamų namų susijusių paslaugų (jei šių paslaugų administratorius neteikia pats) pirkimo organizavimas, sutarčių su atrinktais paslaugų teikėjais sudarymas ir jų vykdymo kontrolė, atliktų darbų priėmimas, skelbimas patalpų savininkams.

17. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros organizavimas.

18. Mėnesinių įmokų ir mokesčių patalpų savininkams apskaičiavimas ir paskirstymas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką, sąskaitų-pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų ir mokesčių surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas.

19. Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo), atnaujinimo, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas, pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas eksploatavimo darbams atlikti ir privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros techniniams reikalavimams įgyvendinti.

20. Namo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.

21. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, pagalba steigiant bendrijas, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas.

22. Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra.

23. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.

24. Butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas.

25. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, viešų aptarimų protokolų registravimas ir jų saugojimas, dalyvavimas komisijų darbe.

26. Dalyvavimas įgyvendinant savivaldybės institucijų ir patalpų savininkų sprendimus dėl namo ir atskirų butų, kitų patalpų šildymo būdo keitimo, karšto vandens ir šildymo sistemos rekonstravimo.

27. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.
28. Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas ir iškabinimas.

29. Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas.

30. Kiti darbai numatyti Visagino savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose.

III. BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

31. Bendrosios nuosavybės administravimo išlaidas sudaro:
31.1. darbo užmokestis;
31.2. socialinis draudimas;
31.3. medžiagų, įrenginių, darbo priemonių, kanceliarinių prekių vertė (sunaudota vykdant įmokų skaičiavimą, tvarkant pajamų-išlaidų apskaitą, technines apžiūras, bendrojo naudojimo objektų aprašus ir kt.);
31.4. transporto eksploatacijos vertė;
31.5. nekilnojamojo turto registro paslaugų vertė;
31.6. komandiruočių, kasos apsaugos paslaugų, seminarų, kursų išlaidos;
31.7. ūkio išlaidos: pašto, ryšių, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, nusidėvėjimo ir amortizaciniai atskaitymai, priežiūros, remonto, priešgaisrinės apsaugos, specialūs drabužiai, pagrindinių priemonių įsigijimas, privalomas draudimas, žemės, kelių, nekilnojamojo turto mokesčiai, juridinių kontorų paslaugos ir kitos, reikalingos administravimo funkcijoms vykdyti;
31.8. pridėtinės vertės išlaidos – 35 procentai;
31.9. pelnas – 4 procentai.

IV. NAUDOJAMI DOKUMENTAI

32. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-502.

33. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

34. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187).

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504).

36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2010, Nr. 31-1421).