Eksploatavimo darbų sąrašas

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų ir bendrosios inžinerinės įrangos) eksploatavimo darbų sąrašas ir išlaidos tarifams apskaičiuoti.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Gyvenamasis namas – gyventi pritaikytas pastatas. Prie gyvenamųjų namų priskiriami taip pat bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, pensionatai, globos namai, nakvynės namai ir kt.

2. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

3. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – nuolatinis namo būklės stebėjimas ir vertinimas, pastato laikančiųjų konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, parengimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašą.

4. Privalomieji darbai – atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros reikalavimų visumą.

5. Bendrojo naudojimo objektai – bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė.
Tai yra:
5.1. bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (bendrojo naudojimo balkonų, laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
5.2. bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose;
5.3. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.

II. NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBŲ SĄRAŠAS

6. Bendrųjų konstrukcijų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo), taisymo ir defektų šalinimo darbai:
6.1. pamatų įtrūkių užtaisymas, dalinės apdailos atnaujinimas, izoliacinio sluoksnio, hidroizoliacijos taisymas iki 1 kv. metro;
6.2. sienų sandūrų, plyšių, pažeistų vietų iki 1 m užtaisymas, blokų ir plokščių užtaisymas iki 1 kv. metro;
6.3. išmušų grindyse užtaisymas, apibetonavimas, atskirų perdangos vietų užbetonavimas ir taisymas iki 1 kv. metro;
6.4. stogo dangos, lietvamzdžių, lietaus įlajų, ventiliacijos kaminėlių, parapetų, latakų nuolydžių defektų šalinimas iki 1 kv. metro, stogo ir įlajų valymas nuo šiukšlių, sniego, purvo 2 kartus per metus;
6.5. ventiliacijos kanalų atskirų tarpų, atšakų taisymas, valymas;
6.6. lauko durų staktų, varsčių, rankenų, spynų, stiklų ir kitų elementų taisymas ar keitimas, spyruoklių įrengimas (pagal poreikį);
6.7. bendrojo naudojimo laiptų aptvėrimų dalinis remontas ar pakeitimas (iki 1 metro), remontas, išmušų pakopose ir laiptų aikštelėse įtrūkių užtaisymas;
6.8. fasado apdailos atskirų tarpų taisymas, dažymas, perklojimas iki 1 kv. metro.

7. Bendrosios inžinerinės įrangos nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbai, techninis aptarnavimas, profilaktika, valymas ir kitas tvarkymas:
7.1. vandentiekio ir kanalizacijos stovų ir vamzdynų nuolatinė priežiūra ir aptarnavimas; vandentiekio ir kanalizacijos stovų iki 2 metrų pakeitimas (esant būtinumui). Ventilių, sklendžių, vožtuvų, tarpinių pakeitimas, valymas, sutepimas, atskirų vietų vamzdynų pakeitimas iki 2 metrų, dažymas, ženklinimas, pritvirtinimas, kanalizacijos revizijų ir sujungimų intarpų pakeitimas, pratekėjimų armatūroje ir per vamzdžių sujungimus likvidavimas, kanalizacijos vamzdynų valymas rūsyje (pagal poreikį);
7.2. elektros skydinių, elektros stovų nuo įvadinių skydų iki butų elektros energijos apskaitos prietaisų reguliavimas ir kontrolė; armatūros ir instaliacijos apžiūra, elektros skydelių išvalymas, kontaktų patikrinimas, nuvalymas, priveržimas, automatinių jungiklių, pakeitinių jungiklių, saugiklių keitimas, fazių apkrovimo ir izoliacijos, įžeminimo varžtų matavimas, pavojingų židinių likvidavimas, siurblių, elektros variklių priežiūra, savavališkai įrengtų įvadų pašalinimas; avarijų likvidavimas ir lokalizavimas;
7.3. šiukšlių šalinimo angų ir įrangos techninis aptarnavimas, smulkus remontas. 8. Techninių rūsių, palėpių – nuolatinės priežiūros darbai, defektų šalinimas, techninis aptarnavimas, valymas ir kiti darbai.

8. Bendrojo naudojimo patalpų priežiūros darbai:
8.1. laiptinių elektros skydelių dažymas, langų rėmų taisymas, stiklinimas, atidarymo ir uždarymo reguliavimo įtaisų taisymas;
8.2. techninių patalpų ir rūsių, sandėlių (išskyrus buto) durų, langų smulkus remontas;
8.3. patalpų dezinsekcijos ir deratizacijos darbai (esant būtinumui).

9. Medžiagų ir įrenginių, skirtų administracinių ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinei priežiūrai, transportavimas.

III. NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) IŠLAIDOS

11. Darbo užmokestis:
11.1. darbo užmokestis darbininkams apskaičiuojamas, atsižvelgiant į atliekamų darbų sudėtingumą, reikalingą darbininkų kvalifikaciją, darbų sezoniškumą, sunkumą, kenksmingumą, pavojingumą ir kitokią specifiką, paprastai tai įvertinama apskaičiuojant vienos darbo valandos užmokestį;
11.2. darbo užmokestis nuolatinės priežiūros darbų vykdytojui apskaičiuojamas procentais pagal darbininkų darbo užmokestį ir tiesiogines išlaidas;
11.3. socialinio draudimo išlaidos, apskaičiuojamos pagal nustatytą procentą nuo tiesioginių išlaidų darbo užmokesčio sumos;
11.4. pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos procentais nuo darbininkų darbo užmokesčio sumos, neįskaitant darbų vykdytojo darbo užmokesčio;
11.5. garantinio fondo išlaidos (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą).

12. Medžiagos (kuras ir kiti gaminiai), skaičiuojamos rinkos ir skaičiuojamosios rinkos kainomis.

13. Mechanizmų eksploatacijos vertė, apskaičiuojama sumuojant darbų vienetui atlikti reikalingų mechanizmų darbo sąnaudų vertę rinkos kainomis, dauginant iš darbų vienetų kiekio.

14. Kitos išlaidos, apskaičiuojamos procentais nuo 12–14 punktuose išvardintų išlaidų. Tai kvalifikuotų darbininkų komandiruotės, pervežimas, elektros energijos, kuro ir kitos išlaidos eksploatuojant mechanizmus.

15. Medžiagų ir įrenginių, skirtų administracinių ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinei priežiūrai ir remontui, transportavimo išlaidos.

16. Ūkio išlaidos, kurias sudaro: pašto, ryšių, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, nusidėvėjimo ir amortizaciniai atskaitymai, priežiūros, remonto, priešgaisrinės apsaugos, specialus drabužiai, pagrindinių priemonių įsigijimas, privalomas draudimas, žemės, kelių mokesčiai, juridinių kontorų paslaugos ir kitos.

17. Pelnas – priežiūrą vykdančių įmonių pelnas apskaičiuojamas nuo visos išlaidų sumos ir yra ne didesnis kaip 5 procentai.

18. Pridėtinė vertė pagal normatyvinį procentą nuo bendros darbų vertės.

19. Skaičiuojant tarifus pridėtinės išlaidos skaičiuojamos iki 70 procentų nuo darbo užmokesčio sumos.

IV. NAUDOJAMI DOKUMENTAI

20. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-502.

21. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

22. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187).

23. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504).

24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2010, Nr. 31-1421).