Visagino daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato butų ir kitų patalpų, esančių daugiabučiame gyvenamajame name, taip pat bendrojo naudojimo objektų, įskaitant namo aplinką, naudojimo ir priežiūros tvarką.

2. Taisyklės yra privalomos daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties dėl namo priežiūros, bendrosios nuosavybės administravimo įmonėms (namų priežiūros administratoriams), namų nuolatinės techninės priežiūros paslaugas teikiančioms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, valstybės ir savivaldybių įmonėms bei šių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir bendraturčiams (toliau – savininkams), taip pat visų namų savivaldybės butų nuomininkams. Taisyklės rekomenduojamos daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir namų priežiūros jungtinės veiklos sutarčių šalims.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais gyvenamųjų namų naudojimą ir jų aplinkos naudojimą, priežiūrą ir nuosavybės santykius reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175);

3.3. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187);

3.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

3.5. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“;

3.6. STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2004, Nr. 98-3658);

3.7. Ne ūkinės paskirties gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patvirtintomis savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. TS-326;

3.8. Visagino savivaldybės aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. TS-231;

3.9. Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. TS-232;

3.10. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“;

3.11. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Visagino savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Gyvenamasis namas – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos.

Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

Butas – daugiabučio namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų, atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.

Patalpos – gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, esančios daugiabučiame name ir nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

Bendrojo naudojimo objektai – bendroji dalinė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė. Tai yra:

bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, atramos, perdenginiai, stogas) konstrukcijos ir jų elementai, kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, įėjimo į namą laiptai ir durys, fasadų apdailos elementai);

bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, pastogės, rūsiai, pusrūsiai, sandėliai, kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims;

bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandens, šilumos, elektros energijos ir dujų tiekimo, nuotekų šalinimo, drenažo ir telekomunikacijų tinklai su armatūra ir apskaitos prietaisais, ventiliacijos kameros, šiukšlių šalinimo sistemos, šildymo prietaisai, elektros skydinės, dūmų šalinimo, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės bei kita inžinerinė įranga ir prietaisai bendrojo naudojimo patalpose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė.

Statybiniai tyrinėjimai – pastato susėdimo ir deformacijų stebėjimai bei matavimai, bendrųjų konstrukcijų zondavimai, laboratoriniai tyrimai bei kiti inžineriniai tyrinėjimai siekiant nustatyti pastato mechaninį patvarumą ir pastovumą.

Energetinis auditas – namo šilumos nuostolių bei inžinerinių sistemų patikrinimas ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas.

Remontas – paprastasis remontas, kai: atliekami namo išorės ir vidaus konstrukcijų bei kitų pastato elementų atstatymo darbai – šalinami šie elementų defektai nekeičiant ir nestiprinant pastato laikančiųjų konstrukcijų, bet keičiant ar stiprinant kitas pastato konstrukcijas ar elementus; keičiamos pertvarų vietos; nežymiai keičiamas namo fasadas (atnaujinama fasado apdaila, įstiklinamos butų lodžijos, balkonai, pakeičiami butų ar kitų patalpų langai, durys, vėdinimo angos, nekeičiant kiekvieno iš jų matmenų daugiau kaip 10 procentų); šalinami bendrosios namo inžinerinės įrangos defektai – pakeičiami atskiri susidėvėję bendrosios inžinerinės įrangos elementai, tačiau nekeičiamas jos tipas, galia bei pralaidumas; atliekami inžinerinės įrangos paprastojo remonto darbai, nurodyti normatyviniuose jų saugos ir paskirties dokumentuose.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, priešgaisrinės saugos palaikymas.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra – techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.

Bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai – valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktais patvirtintuose norminiuose dokumentuose (techniniuose reglamentuose, taisyklėse ir kituose) nustatyti pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, priešgaisrinės saugos, higienos, aplinkosaugos ir kiti specialieji reikalavimai.

Privalomieji darbai – kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamojo namo būklė pripažįstama atitinkanti Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nustatytą privalomųjų reikalavimų visumą;

Bendrojo naudojimo patalpos – pastato patalpos, skirtos naudotis visiems arba keliems pastato savininkams ar naudotojams.

II. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VALDYMAS IR NAUDOJIMAS

5. Visi daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai butų ir kitų patalpų savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kiekvienam patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir viso namo patalpų naudingojo ploto santykiui.

6. Daugiabučio namo, kurio butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučio namo savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, bendrosios dalinės nuosavybės valdymą organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas namo priežiūros administratorius.

7. Daugiabučio namo konstrukcijos, patalpos, inžinerinė įranga, mechaninė įranga, šiukšlių surinkimo įranga turi būti naudojama pagal jų tiesioginę paskirtį. Keisti namo patalpų paskirtį, pertvarkyti inžinerines sistemas ir įrenginius galima tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Patalpų savininkai ir nuomininkai, naudodamiesi gyvenamosiomis ir kitomis patalpomis, taip pat namo bendrojo naudojimo objektais, turi nepažeisti kitų patalpų savininkų ir nuomininkų teisių ir teisėtų interesų. Įgyvendindami šią nuostatą patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:

8.1. tausoti savo ir bendrojo naudojimo patalpas bei inžinerinę, mechaninę, šiukšlių surinkimo įrangą, tinkamai ją naudoti;

8.2. taupiai vartoti vandenį ir energiją namo bendrosioms reikmėms;

8.3. inžinerinės įrangos avarijų atvejais leisti avarinės tarnybos darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, bet kuriuo paros metu patekti į butą ir kitas savo patalpas avarijai likviduoti, o nuo 8 val. iki 17 val. namo priežiūros administratoriui, vandens, šiluminės ir elektros energijos tiekimo įmonių darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, leisti bute ir kitose patalpose atlikti inžinerinės įrangos apžiūrą bei patikrinti individualios apskaitos prietaisų rodmenis;

8.4. apmokėti namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir išsaugojimo išlaidas;

8.5. laikytis šių taisyklių 2 punkte nurodytų teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų.

9. Daugiabučiame name draudžiama:

9.1. organizuoti gamybinę ar kitokią veiklą, dėl kurios teršiama gyvenamoji aplinka arba kuri dėl triukšmo, vibracijos, jonizuojančio ir elektromagnetinio spinduliavimo ar elektrostatinio lauko kenkia gyventojams;

9.2. patalpose laikyti priešgaisrinei saugai ir žmonių sveikatai pavojingas sprogstamąsias, nuodingas ar lengvai užsidegančias medžiagas;

9.3. nuo 22 val. iki 6 val. patalpose ir namo teritorijoje triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją rimtį;

9.4. užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, taip pat prieigas prie butuose ir kitose patalpose esančios bendrosios inžinerinės įrangos valdymo vietų, savavališkai pertvarkyti bendrojo naudojimo patalpas ir inžinerinę įrangą;

9.5. apsigyventi bendrojo naudojimo ar kitose tam neskirtose patalpose;

9.6. bendrojo naudojimo patalpose valyti drabužius ir kitus namų apyvokos daiktus, dirbti aplinką teršiančius darbus;

9.7. pilti ir mesti:

9.7.1. į nuotekų šalinimo prietaisus maisto atliekas, drabužius, skudurus, popierių, smėlį, žemę ir kita, kas gali užkimšti kanalizacijos vamzdį;

9.7.2. į šiukšlių šalinimo sistemas degiuosius skysčius, nuodingas ir chemiškai agresyvias medžiagas, namų apyvokos daiktus ir statybos atliekas.

9.8. butuose ir kitose patalpose savavališkai įsirengti centralizuoto šildymo prietaisus arba keisti pagal namo projektą įrengtų prietaisų šildomąjį paviršių;

9.9. naudoti elektrinius prietaisus ir įrenginius, viršijančius butui ar kitoms patalpoms namo projekte numatytą instaliuotą elektros galią;

9.10. rūkyti bendro naudojimo vietose (laiptinėse, liftuose, rūsiuose ir pan.);

9.11. techniniuose rūsiuose, palėpėse įrenginėti sandėliukus ar kitas patalpas, nenumatytas projektuose;

9.12. be kitų namo savininkų sutikimo įrenginėti palydovines antenas ant stogų ir kitų bendro naudojimo namo konstrukcijų;

10. Norint išvykti ilgesniam laikui, siūloma paskirti buto įrangą prižiūrintį asmenį ir pranešti kontaktus avarinei tarnybai, siekiant išvengti kitų butų savininkų interesų ir teisių pažeidimų.

11. Daugiabučio namo teritorijoje draudžiama:

11.1. be nustatyta tvarka išduoto leidimo vykdyti kasinėjimo darbus, statyti statinius (garažus, ūkinius pastatus, tvoras ir kt.);

11.2. užgriozdinti kiemą metalo laužu, statybinėmis medžiagomis, buitinėmis atliekomis ir šiukšlėmis;

11.3. valyti ir plauti automobilius, statyti juos žaliuosiuose plotuose;

11.4. be savivaldybės leidimo kirsti medžius ir krūmus, be suderinto projekto juos sodinti, naudoti žemę komercinei veiklai;

11.5. prie daugiabučio namo sienų savavališkai tvirtinti reklaminius įrenginius, gembes ir kitus įtaisus, klijuoti afišas ir skelbimus.

12. Daugiabučiame name ir jo aplinkoje leidžiama laikyti tik ne ūkinės paskirties gyvūnus, pagal Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. TS-326, nustatytą tvarką.

III. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PRIEŽIŪRA

13. Daugiabučio gyvenamojo namo, kurio butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučio namo savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir tvarkymą organizuoja namo techninės priežiūros administratorius pagal Visagino savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbų sąrašą.

14. Įgyvendindamas teisės aktų nustatytus namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus, namo priežiūros administratorius vadovaujasi Visagino savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais. Bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo, nuolatinės techninės priežiūros ir remonto išlaidas apmoka patalpų savininkai, proporcingai jiems tenkančiai bendrosios nuosavybės daliai.

15. Savininkai ir nuomininkai savo patalpų bei jose esančios inžinerinės įrangos, išskyrus bendrąją inžinerinę įrangą, priežiūrą ir remontą organizuoja patys savo lėšomis. Visus šalto ir karšto vandens, šilumos ir elektros energijos komercinės apskaitos prietaisus, taip pat ir namo bendrosioms reikmėms (laistymui, bendrojo naudojimo patalpų apšvietimui) sunaudojamo vandens ir/ar elektros energijos apskaitos prietaisus, įrengia ir prižiūri vandens, šilumos ir elektros energijos tiekėjas savo lėšomis.

16. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimus nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504), Visagino savivaldybės aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Visagino savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. TS-231 ir Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Visagino savivaldybės 2004 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. TS-232, ir kiti teisės aktai.

17. Patalpų savininkų įmokų už bendrosios nuosavybės priežiūrą apskaičiavimo ir paskirstymo tvarką nustato Visagino savivaldybės butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai.

IV. ATSAKOMYBĖ

18. Šių taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, jei pažeidimo pasekmės neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

19. Teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą už šių taisyklių nesilaikymą suteikiama savivaldybės įgaliotiems asmenims, policijos pareigūnams, Aplinkos apsaugos departamento inspektoriams.