Teisės aktai

BENDRI DOKUMENTAI

– Lietuvos būsto strategija (2004-01-21 Nr. 1-60)

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788, 2001, Nr. 101-3597, 2003, Nr. 104-4649, 2004, Nr. 73-2545, 2006, Nr. 116-4402)

– Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2000, Nr. 77-2974, Nr. 116-4403)

– Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

– Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-30-16, 2003, Nr. 61-2768, 2004, Nr. 73-2544, 2005, Nr. 84-3111)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo”

SPECIALŪS TEISĖS AKTAI

– STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“

Dėl statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

– Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.X-1329 (Valstybės žinios, 2007-12-11, Nr. 130-5259).

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-10-28, Nr.: 127, publ. Nr.: 6488)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-04-15, Nr.43-2084)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-05 įsakymas Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-03-13, Nr.29-1358)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymas Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-02-18, Nr.20-957)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-07-15, Nr.84-4442)

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-24 nutarimas Nr. 1649 (Žin., 2004, Nr. 186-8923, 2006, Nr. 74-2832)

AUKCIONŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

AUKCIONŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

PRIĖMIMO Į DARBĄ ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠAS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO SUTARTIS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. TS-423
DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS INŽINERINIŲ SISTEMŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO IR LOKALIZAVIMO DARBŲ SĄRAŠO TARIFUI APSKAIČIUOTI BEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO IR LOKALIZAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIO (TARIFO) NUSTATYMO METODIKA (PATVIRTINTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-26 SPRENDIMU NR. TS-123)

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIO (TARIFO) NUSTATYMO METODIKOS, PATVIRTINTOS VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMU NR. TS-123 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIO (TARIFO) NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“, PAKEITIMAS (2012-11-08 VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. TS-160)

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIO (TARIFO) NUSTATYMO METODIKOS, PATVIRTINTOS VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMU NR. TS-123 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIO (TARIFO) NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“, PAKEITIMAS (2013-12-19 VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. TS-171)

DAUGIABUČIŲ NAMŲ TVARKYMO PASLAUGOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ĮKAINIAI (PATVIRTINTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. TS-30)

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO METODIKA (PATVIRTINTA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMU NR. TS-89)

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-123 „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIO (TARIFO) NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-423 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS INŽINERINIŲ SISTEMŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO IR LOKALIZAVIMO DARBŲ SĄRAŠO TARIFUI APSKAIČIUOTI BEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO IR LOKALIZAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-89 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-30 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO BŪSTAS“ DAUGIABUČIŲ NAMŲ TVARKYMO PASLAUGOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL VISAGINO MIESTO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS „VISAGIMO ENERVIZIJA“ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS IR PROJEKTŲ VYRESNIOJO PAREIGŪNO SKYRIMO

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-144 „DĖL VISAGINO MIESTO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS „VISAGIMO ENERVIZIJA“ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS IR PROJEKTŲ VYRESNIOJO PAREIGŪNO SKYRIMO“ PAKEITIMO

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSAKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „VISAGINO BŪSTAS“ TVARKA

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS