Правовые акты

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

– Lietuvos būsto strategija (2004-01-21 Nr. 1-60)

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788, 2001, Nr. 101-3597, 2003, Nr. 104-4649, 2004, Nr. 73-2545, 2006, Nr. 116-4402)

– Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2000, Nr. 77-2974, Nr. 116-4403)

– Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449, 2000, Nr. 56-1639, 2001, Nr. 91-3187)

– Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (Žin., 2002, Nr. 41-1539)

– Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 17-704)

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-28 nutarimas Nr. 752 (2002, Nr. 54-2123)

– Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-30-16, 2003, Nr. 61-2768, 2004, Nr. 73-2544, 2005, Nr. 84-3111)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

– STR 1.07.01:2002 “Statybos leidimas”

– Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-06-08 įsakymas Nr. ĮV-320 “Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašo” bei eksploatavimo darbų sąrašo

– STR 01.12.07:2004 “Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas”

– STR 1.12.05:2002 “Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka”

– STR 1.12.01:2004 “Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka”

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-02 nutarimas Nr. 125 “Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos (Žin., 2001, Nr. 12-345)

– Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254, 2007, Nr. 130-5259)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297 “Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patviriinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2010.10.28, Nr.: 127, Publ. Nr.: 6488)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-04-16 įsakymas Nr. 1-111 “Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2010-04-15, Nr.43-2084)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-14 įsakymas Nr. 1-80 “Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2010-03-13, Nr.29-1358)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymas Nr. 1-38 “Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2010-02-18, Nr.20-957)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-07-16 įsakymas Nr. D1-595/1-201 “Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo” (Skelbta: Valstybės Žinios, 2010-07-15, Nr.84-4442)

– Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-24 nutarimas Nr. 1649 (Žin., 2004, Nr. 186-8923, 2006, Nr. 74-2832)

– STR 1.14.01:1999 “Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka”

– Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymas Nr. 4-350 “Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 120-4328, 2006, Nr. 61-2227, 2007, Nr. 134-5438)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ В UAB “Visagino būstas”

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРИФА НА ВЫВОЗ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (УТВЕРЖДЕННАЯ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ВИСАГИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № TS-123 ОТ 26 ИЮНЯ 2012 Г.)

РАСЦЕНКИ НА УБОРКУ МОП В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ (УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ВИСАГИНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № TS-195 ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2012 Г.)