lt | ru
Meniu Uždaryti

Teisės aktai

BENDRI DOKUMENTAI

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788, 2001, Nr. 101-3597, 2003, Nr. 104-4649, 2004, Nr. 73-2545, 2006, Nr. 116-4402)

– Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, 2000, Nr. 77-2974, Nr. 116-4403)

– Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

– Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-30-16, 2003, Nr. 61-2768, 2004, Nr. 73-2544, 2005, Nr. 84-3111)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo”

SPECIALŪS TEISĖS AKTAI

– STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO

Dėl statybos techninio reglamento str 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

– Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.X-1329 (Valstybės žinios, 2007-12-11, Nr. 130-5259).

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-10-28, Nr.: 127, publ. Nr.: 6488)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-04-15, Nr.43-2084)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-05 įsakymas Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-03-13, Nr.29-1358)

– Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymas Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės žinios, 2010-02-18, Nr.20-957)

LOKALINIAI TEISĖS AKTAI

– SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

AUKCIONŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į DARBĄ ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į DARBĄ KONKURSO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

DĖL SEDULINOS AL. 75 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

– VISAGINO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

– Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl Visagino savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VISAGINO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI (PATVIRTINTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-31 SPRENDIMU NR. TS-24)

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSAKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „VISAGINO BŪSTAS“ TVARKA

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

– VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VIDAUS SANDORIO PAGRINDU

– VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-3 ,,DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

– UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “VISAGINO BŪSTAS” ĮSTATAI

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KANALIZACIJOS SISTEMOS APTARNAVIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS UAB „VISAGINO BŪSTAS“ 2008-04-03 DIREKTORĖS ĮSAKYMU NR. 2-77/1  

VARTOTOJŲ TEISĖS VYKDANT MOKĖJIMUS EUROPOJE