Meniu Uždaryti

Darbo pasiūlymas

Bendrovė: UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos: Buhalteris (kaupiamųjų lėšų apskaitos)
Darbo sutartis terminuota (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui)
Vieta: Visaginas

Reikalavimai:
1. Buhalteris (kaupiamųjų lėšų apskaitos) (toliau – buhalteris) privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą apskaitos, finansų ar ekonomikos srityse, ne mažesnę nei 3 metų buhalterio darbo patirtį ir turėti valstybinės kalbos II kategoriją.
2. Buhalteris privalo išmanyti:
2.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, metodines, normines medžiagas, įmonės normatyvinius dokumentus, susijusius su butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apskaita, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų apskaita, butų ir kitų patalpų savininkų įmokų apskaičiavimu, surinkimu ir naudojimu;
2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą;
2.3. dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
2.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft Offise vartojimo programomis) ir turėti patirtį dirbant su buhalterinės apskaitos programomis.
3. Buhalteris privalo sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą, mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus ir išvadas.

Buhalterio funkcijos:
1. Tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkų (juridinių ir fizinių asmenų) kaupiamųjų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, surinkimo ir panaudojimo apskaitą.
2. Išrašyti sąskaitas faktūras savivaldybei už priskaičiuotas ir panaudotas kaupiamąsias lėšas, už suteiktas paslaugas juridiniams asmenims.
3. Prašymų pateikimas Būsto energijos taupymo agentūrai valstybės paramai gauti.
4. Kredito ir palūkanų apskaitos vedimas kiekvienam butui iki visiško kredito grąžinimo.

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:
1) Gyvenimo aprašymas (CV).
2) Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
3) Dokumento, patvirtinančio darbo patirtį, kopija.
4) Valstybinės kalbos mokėjimą (II kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
5) Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019-06-14 14.00 val. Dokumentus siųsti el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt arba adresu Statybininkų g. 24, 211 kab.
Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt