lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2021 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos  –   121,9 tūkst. Eur (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 127,4 tūkst. Eur (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,028 Eur/m2 (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius – 14.   

Nuostolis per 2021 m. sudarė 5,5 tūkst. Eur (be PVM).

2021 metais atlikti darbai:

– nuolatinės techninės priežiūros darbai, vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

– papildomi darbai:

siurblių keitimas  – 6 vnt.;

elektroninių valdiklių remontas ir keitimas – 4 vnt.;

šilumos punktų servo pavarų remontas – 3 vnt.  

Visagino savivaldybė yra vienintelė UAB „Visagino būstas“ akcininkė. Už 2021 metus akcininkei dividendai nebuvo išmokėti.

Per 2021 metus UAB „Visagino būstas“ valdybos nariams buvo išmokėti 3498.00 Eur darbo užmokesčio.

Vidutinis UAB „Visagino būstas“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio dydis per 2021 metus buvo 1718,00 Eur.

Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)