Meniu Uždaryti

INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

Visagino savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-125 patvirtino Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, kurios tikslas – skatinti daugiabučių namų savininkus atkurti ar pagerinti namų technines ir energines savybes, siekiant išlaikyti esminių statinio reikalavimų visumą, sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, sumažinti savininkų išlaidas šildymui bei pagerinti aplinkos ir gyvenimo kokybę.

Kviečiame Visagino savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų savininkus rimtai susimąstyti dėl namų, kuriuose gyvena, techninės būklės, dėl prarastų techninių ir energinių savybių ir pasinaudoti daugiabučių namų atnaujinimo programoje numatytomis priemonėmis bei priimti sprendimus dėl namų atnaujinimo (modernizavimo) ir apsispręsti dėl tolesnių veiksmų. Pirmas žingsnis – sprendimas dėl investicinių planų parengimo. Investicinis planas yra tik sudedamoji daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis ir jo parengimas visai nereiškia, kad namas bus atnaujinamas.

Šis dokumentas yra labai svarbus ne tik vykdant namo renovaciją, bet ir esamos namo būklės įvertinime. Investicinį planą sudaro:

  • Daugiabučio namo tipo apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai;
  • Daugiabučio gyvenamo namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas;
  • Esamas šiluminės energijos suvartojimas per šildymo sezoną.
  • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. Jos turi atitikti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priede nurodytas valstybės remiamas priemones: šildymo ir karšto vandens sistemų remontas ar rekonstravimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo šiltinimas, fasadinių sienų šiltinimas, rūsio perdangų šiltinimas, cokolio šiltinimas, alternatyvios energijos šaltinių įrengimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų keitimas ar pertvarkymas.  Šių priemonių suminis energinis efektyvumas, kuris yra išreiškiamas šiluminės energijos sąnaudomis kWh/m per metus, turi atitikti atnaujinimo programos 2 priede nustatytus reikalavimus, užtikrinti ne žemesnę kaip D energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 20 procentų, lyginant su sąnaudomis prieš daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą. Šiuo metu valstybė kompensuoja 15 procentų investicijų, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) priemones pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė;
  • Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų ekonominis įvertinimas, kuris nustatomas pagal numatomus energijos sutaupymo duomenis ir preliminarią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo kainą;
  • Preliminari suvestinė projekto įgyvendinimo kaina, kurią sudaro atnaujinimo priemonių įgyvendinimo kaina, projekto parengimo ir rangos konkursų organizavimo, statybos techninės priežiūros išlaidos, išlaidos, susijusios su kredito draudimu ar kredito garantijomis;
  • Preliminarus finansavimo planas, kuriame numatomi finansavimo šaltiniai, preliminarus lėšų paskirstymas tarp jų ir preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų savininkams.

Parengus investicinį planą ir jį aptarus, namo savininkai priima sprendimą renovuoti namą ar ne.

Jeigu butų ar kitų patalpų savininkai, aptarę investicinį planą, nepriima sprendimo renovuoti namo, jiems investicinio plano parengimo išlaidas vis tiek padengs Visagino savivaldybė.

 Savininkų susirinkimus gali organizuoti namų savininkų bendrijos arba paskirtas namo bendro naudojimo objektų administratorius.  Jeigu norite viską žinoti apie savo namą, norite gyventi komforto sąlygomis, norite sumažinti  šildymo išlaidas, apsispręskite  ir dalyvaukite Visagino savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.