lt | ru
Meniu Uždaryti

AKTUALI INFORMACIJA. Pasiruošimas šildymo sezonui 2011 m. (atnaujinta)

Pasiruošimas šildymo sezonui iki 2011 m. rugsėjo 23 d.
Visagino miesto daugiabučiai namai vidutiniškai 2010 – 2011 metų šildymo sezono metu sunaudojo 160 kWh/m2 (2009-2010 m. šildymo sezoną – 190 kWh/m2), t. y. 30 kWh/m2 mažiau, palyginus su ankstesniu laikotarpiu. Tai pavyko pasiekti dėka II ir III mikrorajonų gyvenamuosiuose namuose įrengtų slėgio perkryčio reguliatorių bei I mikrorajone įrengtų naujų šilumos mazgų (pavasario bei rudens laikotarpiais).

Ruošiantis 2011-2012 metų šildymo sezonui, pagrindinė užduotis – energijos taupymas bei namų techninės būklės palaikymas.
Siekiant šio tikslo buvo atlikti tokie darbai:
• atliktas šilumos bei karšto vandens vamzdynų izoliavimas – 110 namų,
• įrengti karšto vandens bei cirkuliacijos linijos termobalansiniai ventiliai – 124 namuose,
• įrengti rutuliniai ventiliai – 109 name (952 vnt.)
• atliktas stogo remontas – 15 namų (1473,24 m2),
• užtaisytos tarppanelinės siūlės – 17 namų (734,11 tiesinių m),
• atliktas balkonų stogelių remontas – 14 namų (155,8 m2),
• atliktas namų fasadų remontas – 17 namų.

Be to, atliekamas einamasis durų, langų ir kitų namo konstrukcijų remontas. Siekiant kuo daugiau suteikti informacijos miesto gyventojams buvo organizuoti trys seminarai:
2011-04-21 tema „Daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų valdymo ir eksploatavimo organizavimo pagrindai“;
2011-05-06 tema „Karšto vandens ir vienvamzdžių šildymo sistemų atnaujinimo sprendimas, balansavimas, šilumos taupymo galimybės“;
2011-07-20 tema „Cirkuliaciniai siurbliai. Siurblių triukšmo atsiradimo priežastys ir jų šalinimas“.

Nuolat atnaujinama informacija gyventojams įmonės Interneto svetainėje (www.visaginobustas.lt).
Aktualūs straipsniai:
„Naujos vienvamzdės šildymo sistemos galimybės“
„Daugiabučių namų apšildymo ir karšto vandens vamzdžių izoliavimas“
„Lietuvos Respublikos asbesto šalinimo programa“
„Dėl atskiro buto atjungimo nuo daugiabučio namo centralizuoto šildymo tiekimo sistemos“

Dalis daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų atsisakė nuo karšto vandens bei apšildymo vamzdynų izoliacijos bei balansavimo priemonių įrengimo. Tokiais veiksmais šių namų gyventojai prarado teisę reikalauti higienos normų užtikrinimo butuose, nes nebus techninių galimybių tolygiai pasklirstyti šilumą namo viduje. Be to, bus prarandama nuo 5 % iki 10 % šilumos. Dėl atsisakymo pagrįstumo pateiktas ieškininis pareiškimas apylinkės teismui.
Ruošiantis šildymo sezonui atliekami visi privalomieji darbai, profilaktinis remontas bei ruošiami įrenginių parengties šildymo sezonui aktai.
Visagino miete II, III mikrorajonuose įrengta atviroji šilumos tiekimo sistema, kurioje dalis termofikacinio vandens tiesiogiai naudojama karšto vandens paruošimui ir į šilumos šaltinį negrąžinama, be to, neįmanoma sureguliuoti šilumos priklausomai nuo išorės oro temperatūros. I mikrorajone įrengta uždaroji sistema, leidžianti reguliuoti gaunamą šilumos kiekį priklausomai nuo išorės oro temperatūros.
Namų šildymo sistema suprojektuota taip, kad pastatai butų šildomi radiatoriais. Radiatorių skleidžiamas šilumos kiekis priklauso nuo į juos patenkančio vandens temperatūros, todėl ji turi būti reguliuojama. Tiekiamo iš šilumos tinklų termofikacinio vandens temperatūra namo šilumos punkte sumažinama, maišant jį su iš šildymo sistemos grąžinamu žemesnės temperatūros vandeniu ir tik po to vanduo patenka į radiatorius. Vanduo, patekęs į radiatorius įšildo juos, o pastarieji šildo patalpas. Tokiu būdu, reikiama temperatūra patalpose palaikoma reguliuojant šilumnešio temperatūrą.
Jeigu šis vanduo turėtų tik tą vieną paskirtį – šildyti namus, tai tokio reguliavimo užtektų. Tačiau tas pats vanduo naudojamas buitiniams reikalams, ir jo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50º C. Tam, kad iš tinklų patenkantis vanduo butuose pasiektų 50º C, vandens temperatūra negali būti žemesnė kaip 65º C. Nepriklausomai nuo išorės oro temperatūros, termofikacinio vandens temperatūra iš tinklų negali būti žemesnė. Čia yra viena iš pagrindinių patalpų peršildymo priežasčių šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje, kai lauko oro temperatūra yra teigiama.
Apskaičiuota, kad dėl to prarandama apie 2,3 % šilumos kiekio, sunaudoto per metus.
Yra trys esančių sistemų rekonstravimo principai:
– balansuojant šildymo sistemos stovus suvienodinti temperatūras namo viduje tarp atskirų stovų,
– įrengti valdymo aparatūrą,
– įrengti termostatinius ventilius ir apriboti šilumos kiekį išspinduliuojamą per radiatorių pagal poreikį.
Šilumos nuostoliai priklauso nuo vamzdynų ilgio, jo diametro, šilumnešio kiekio ir izoliacijos kokybės.
Šiuo metu šilumnešio kiekis reguliuojamas slėgio perkryčio reguliatoriais. Keičiama izoliacija.
Vienvamzdę sistemą galima gana gerai subalansuoti, nustatant tinkamą srautą kiekviename stove. Tam būtina įrengti balansinius ventilius.
Todėl siūlomas balansavimo priemonių įrengimas daugiabučių namų apšildymo sistemoje. Bet, kol neišspręstas klausimas dėl namų renovacijos bei jos apimties, apšildymo sistemos balansavimo priemonių įrengimas sustabdytas, apie tai informuota Visagino savivaldybė bei valstybinė energetikos inspekcija.
Nuo privalomųjų darbų (balansavimo priemonių įrengimo ir karšto vandens bei šildymo vamzdynų izoliavimo) atsisakė 76 namai, iš jų:
• Nuo balansavimo darbų – 28 namai
• Nuo izoliavimo darbų – 49 namai

Namų sarašai, kuriuose:
1. Atlikta vamzdžių izoliacija
2. Atliktas fasadų remontas
3. Atliktas rutulinių ventilių pakeitimas
4. Atliktas siulių remontas
5. Atliktas stogelių remontas
6. Atliktas stogo remontas
7. Sumontuoti balansavimo ventiliai

Namų sarašai, kurie:
1. Atsisakė nuo vamzdžių izoliacijos
2. Atsisakė nuo balansavimo ventilių montavimo