Meniu Uždaryti

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.96 straipsnio 1 dalimi, 2.97 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 2.98 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 20 straipsnio 1 dalies 22 punktu, 61 straipsniu, 62 straipsnio 1 dalimi, 63 straipsniu, 68 straipsnio 1 dalimi, 70 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 9 straipsniu, 12 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, Visagino savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-226 ,,Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Visagino mechanizacija“, kitais teisės aktais, parengtos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ reorganizavimo sąlygos.

Reorganizuojama bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Visagino mechanizacija“, juridinio asmens kodas 155514735, buveinė Pramonės g. 29, Karlų k., Visagino sav., duomenys apie uždarąją akcinę bendrovę „Visagino mechanizacija“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Visagino būstas“, juridinio asmens kodas – 155498117, buveinė – Statybininkų g. 24, Visaginas, duomenys apie uždarąją akcinę bendrovę „Visagino būstas“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas jungimo būdu, uždarąją akcinę bendrovę „Visagino mechanizacija“ prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“.

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino mechanizacija“ po reorganizavimo baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo išregistruojant ją iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro. Pasibaigus reorganizavimui uždarosios akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą uždarajai akcinei bendrovei „Visagino būstas“ nuo naujų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos

Uždarosios akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą uždarajai akcinei bendrovei „Visagino būstas“. Po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizavimo veiksiančiai bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės finansinę apskaitą nuo to momento, kai Juridinių asmenų registre įregistruojama tęsiančios veiklą uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ pakeistų įstatų redakcija.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai:

  • VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“;
  • uždarosios akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ internetinėje svetainėje www.visaginomechanizacija.lt, uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“  www.visaginobustas.lt/lt, ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt;

Visiems reorganizuojamos bendrovės ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės kreditoriams apie reorganizavimą pranešama raštu.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija skelbiami interneto svetainėse: www.visaginomechanizacija.lt, www.visaginobustas.lt/lt.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO BŪSTAS“ĮSTATAI

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO MECHANIZACIJA“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO BŪSTAS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

UAB „VISAGINO BŪSTAS“ finansinės ataskaitos