lt | ru
Meniu Uždaryti

Informacija juridiniams asmenims

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS IŠ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ

2024–2028 METŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS PLANAS

Dėl paviršinių nuotekų kiekio apskaičiavimo juridiniams asmenims

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keitėsi mokesčio apskaičiavimas už paviršinių nuotekų tvarkymą įmonėms ir įstaigoms.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.), keičiamas paviršinių nuotekų kiekio apskaičiavimas. Vietoj galiojusio ir taikomo faktinio praėjusio mėnesio kritulių kiekio bus pradėtas taikyti vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) tam tikroje teritorijoje, mm. 

Nuo 2021 m. sausio 1d. Visagine vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 622 mm per metus, t. y. po 51,84 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2030 m. gruodžio 31 d.

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO BŪSTAS“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS NUSTATYMO

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3E-270, nustatyta UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina – 0,31 Eur/m³ (be PVM).

Paviršinių nuotekų paslaugos bazinė kaina įsigalioja ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, kai ją viešai paskelbia paviršinių nuotekų tvarkytojas, ir taikoma nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmosios dienos.

Susipažinti su SPRENDIMU galite čia

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TYRIMO REZULTATŲ PROTOKOLAI

Lietaus nuotekų tinklų sistemų eksploatavimas, modernizavimas, plėtra, renovacija, investicijos į sistemos plėtrą ir renovaciją

Dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo –numatomo paslaugų teikimo sustabdymo

Pranešimas apie planinį patikrinimą

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO

Visagino savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-223 paskyrė UAB „Visagino būstas“ Visagino miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkytoju. Visų miesto pastatų lietaus surinkimo sistema prijungta prie miesto nuotekų surinkimo tinklų, todėl Visagino miesto įmonių, įstaigų, organizacijų atstovus prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tinklų tvarkymo vyr. specialistą Arkadijų Škulepą. Papildoma informacija teikiama tel. 8 610 35 928.
Susipažinti su sutarties projektu galite čia

Informacinis pranešimas

UAB „Visagino būstas“ yra paviršinių nuotekų tvarkytoja Visagino savivaldybės teritorijoje, paskirta Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-251.

Mokesčiai už suteiktas paslaugas skaičiuojami vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2023 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3E-270. Komisijos nustatyta UAB „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina – 0,31 Eur/m³ (be PVM).

Abonentus (juridinius asmenis), kurie nėra pasirašę abonentinės sutarties, prašome raštu pateikti UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas, savo valdomų teritorijų dangų, pastatų stogų ar kitų objektų plotus. Duomenis taip pat galima pateikti el. paštu v_bustas@visaginobustas.lt.
Jeigu Abonentai paviršinių nuotekų tvarkytojui raštu arba el. paštu nepateiks duomenų, reikalingų abonentinei sutarčiai sudaryti, laikysime, kad Sutartis sudaryta (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 str. 4 d.). Už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas bus privaloma atsiskaityti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“, Statybininkų g. 24, Visaginas, tel. 8 610 35 928, (8 386) 70 262, el. p. v_bustas@visaginobustas.lt.